TCVN 5574 : 2012 Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5574 : 2012 Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế
Rate this post

Lời nói đầu

TCVN 5574: 2012 thay thế TCVN 5574:1991

TCVN 5574:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 356:2005 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 5574:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Download tiêu chuẩn bê tông cốt thép tại đây <<<

Xem thêm: Dự án Chung cư Vincity gia lâm